Parfois GDPR

Parfois Andmete kasutamise põhimõtted

1. Üldine
1.1. Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad Parfois ja iga isiku suhtes, kes liitub Parfoisi lojaalsusprogrammiga.
1.2. Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas Parfois võib seoses Kliendile pakkumiste osutamisega Kliendi Andmeid kasutada ning annavad teavet Andmete kasutamisega seotud oluliste küsimuste kohta.
1.3. Põhimõtted on Lojaalsusprogrammi lahutamatu osa. Parfois viitab Põhimõtetele Kliendiga lojaalsusprogrammi Lepingu sõlmimisel ning võimaldab Kliendil Põhimõtetega tutvuda. Põhimõtted on Lepingu osaks ja Parfoisil on õigus eeldada, et Klient on Põhimõtetest teadlik.

2. Mõisted
2.1. Klient – iga isik, kes liitub Parfois lojaalsusprogrammiga.
2.2. Andmed – lojaalsusprogrammiga liitumisega seoses Parfoisile teatavaks saanud Kliendi isikuandmed või muud Kliendiga seotud andmed;
2.3. Anonüümsed andmed – info, mis ei ole seostatav konkreetse Kliendiga, kuna Klienti identifitseeriv teave on andmetest kõrvaldatud;

3. Parfois Andmete kaitse põhimõtted
3.1. Parfois kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks Parfois Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Parfois lähtub Andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest.
3.2. Parfois peab Kliendi privaatsust ja Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Turvaalase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.
3.3. Parfoisi töötajatele kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Parfoisi volitatud Andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise ning nad vastutavad Andmete kasutamise nõuete täitmise eest.

4. Andmete kogumine
4.1. Parfois pakub Klientidele Lojaalsusprogrammi ja programmiga seotud pakkumisi. Parfoisi poolt Kliendi kohta kogutav Andmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid Lojaalsusprogrammi osi kasutab, milliseid Andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses Andmeid Klient Parfoisile sellel otstarbel edastab ning milliseid nõusolekuid Klient Andmete töötlemiseks Parfoisile annab.
4.2. Parfois kogub Andmeid järgmistel viisidel:
4.2.1. Parfois saab Kliendilt Andmeid Lojaalsusprogrammiga liitumisel, uudiskirja tellimisel, vms seoses;
4.2.2. Andmed tekivad Kliendi poolt Lojaalsusprogrammi kasutamisel ning see on vajalik Lojaalsusprogrammi täitmiseks, Andmete töötlemise aluseks on Kliendi nõusolek;

5. Andmete kasutamine Lojaalsusprogrammi tagamiseks
5.1. Kliendi tuvastamiseks;
5.2. Kliendile Lojaalsusprogrammi soodustuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba info edastamiseks Kliendile);
5.3. Klientide paremaks teenindamiseks, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks;

6. Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil
6.1. Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine tähendab, et Parfois kasutab Andmeid:
6.1.1. Kliendi Lojaalsusprogrammi jms kasutuseelistuste turunduslikuks analüüsiks, eesmärgiga selgitada välja Kliendi kasutusvajadused ning koostada selle alusel personaalseid pakkumisi (edaspidi: Andmete turunduslik kasutamine) ja;
6.1.2. Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga).
6.2. Klient on andnud, või tal on võimalik anda, Parfoisile nõusolek Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saamiseks (edaspidi: Nõusolek) Lojaalsusprogrammiga liitumisel ja Kliendiankeedi täitmisel või muul viisil Kliendi Nõusolekut kinnitava tahtevalduse tegemisega (nt kinnitamisega e-posti teel jne).
6.3. Nõusoleku suhtes kehtivad Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise tingimused. Parfois viitab Kliendilt Nõusoleku võtmisel Põhimõtetele ning Kliendil on võimalik Põhimõtetega tutvuda. Kliendil on õigus Nõusolekut mitte anda või võtta Nõusolek hiljem tagasi, teatades sellest Parfoisile e-posti vahendusel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni või kuni Kliendiga sõlmitud Lepingu(te) kehtivuse lõppemiseni.
6.4. Kliendi Nõusoleku olemasolul kasutab Parfois Andmeid turunduslikul eesmärgil alljärgnevaks:
6.4.1. Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks;
6.4.2. Kliendile kaupade ostmiseks personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste välja töötamiseks;
6.4.3. Kliendile kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel;
6.4.4. Andmete edastamiseks Parfoisiga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele eesmärgiga pakkuda Kliendile eripakkumisi ühiselt või vastastikku;
6.5. Parfois võib kasutada Nõusoleku alusel turunduslikul eesmärgil järgmisi Andmeid ja teavet:
6.5.1. Kliendi nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, eelistatud kontaktandmed (nt e-post, tavapost vms), postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, telefoninumber ja asukoha andmed;
6.5.2. Teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta;
6.5.3. Kaupade ostmist puudutav teave (nt kauba valdkond, hinnaklass, tarneinformatsioon jms);
6.5.4. Kliendi kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave kliendi huvialade, töö või õpingute jms kohta).

7. Personaalsete pakkumiste saatmine elektroonilisel teel
7.1. Kliendil on õigus igal ajal sõltumata sellest, et Klient on nõus enda Andmete turundusliku kasutamisega (vt p 6.2), keelata endale elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga) pakkumiste saatmine edastades vastava e-kirja allpool toodud kontakandmetel.

8. Andmete kasutamine volitatud töötlejate abil
Parfoisi (PF Kaubandus OÜ) volitatud kliendiandmete töötlejad 01.09.2019

Vastavalt Parfois (PF Kaubandus OÜ) kliendiandmete töötlemise põhimõtetele avaldame kliendiandmete töötlejate nimekirja ja kontaktandmed.

Parfois (PF Kaubandus OÜ) ettevõtted

Sendsmaily OÜ, Paldiski mnt 29, 10162 Tallinn

info@smaily.com


Fifaa AS, Pärnu mnt 142a,
 11317 Tallinn
fifaa@fifaa.ee
372 650 4870


Initiative OÜ Kommunikatsiooniteenus, Paldiski mnt 20, 10149 Tallinn
initiative@initiative.ee
372 628 5070

AS Eesti Post (Omniva) Postiteenus, Pallasti 28, 10001 Tallinn
info@omniva.ee
372 661 66169. 

9. Andmete vastutav töötleja on PF Kaubandus OÜ (Parfois), registrikoodiga 12939314, aadressiga Pärnu mnt 142a, 11317 Tallinn.

10. Parfois võib Õigusaktidest tulenevalt anda Andmete kasutamiseks õiguse ka volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Parfoisi partnerid, kes tegelevad näiteks turunduspakkumiste edastamisega elektroonilisel teel. Volitatud töötleja omab õigust kasutada Andmeid üksnes Parfoisi poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning Parfoisiga selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel. Näiteks kasutab Sendsmaily OÜ sellise lepingu alusel Kliendi nime ja e-posti aadressi Kliendile turunduspakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks.

11. Kliendi õigused Andmete kasutamisega seoses


11.1. Kliendil on seoses tema Andmete töötlemisega õigus:
11.1.1. Saada Parfoisilt teavet enda Andmete ja Andmete kasutamise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;
11.1.2. Nõuda Parfoisilt Õigusaktis sätestatud juhtudel Andmete kasutamise lõpetamist ning Andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
11.1.3. Nõustuda või keelata oma Andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt Põhimõtetes toodule;
11.1.4. Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole;
11.1.5. Nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.

12. Parfoisi poole pöördumise võimalused
12.1. Klient saab pöörduda Parfoisi poole Põhimõtetega või Kliendi Andmete töötlemisega seotud küsimustes järgmistel kontaktidel: telefoni teel numbril 650 4870 e-kirja teel aadressil parfois@fifaa.ee.

Käesolev Andmete kasutamise põhimõtete versioon jõustub Parfoisi ja kõikide Klientide suhtes 01.09.2019.a. Parfoisil on õigus muuta Andmete kasutamise põhimõtteid ühepoolselt.