River Island andmete kasutamise põhimõtted

1. Üldine

1.1. Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad River Islandi ja iga isiku suhtes, kes liitub River Islandi lojaalsusprogrammiga.

1.2. Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas River Island võib seoses Kliendile pakkumiste osutamisega Kliendi Andmeid kasutada ning annavad teavet Andmete kasutamisega seotud oluliste küsimuste kohta.

1.3. Põhimõtted on Lojaalsusprogrammi lahutamatu osa. River Island viitab Põhimõtetele Kliendiga lojaalsusprogrammi Lepingu sõlmimisel ning võimaldab Kliendil Põhimõtetega tutvuda. Põhimõtted on Lepingu osaks ja River Island on õigus eeldada, et Klient on Põhimõtetest teadlik.

2. Mõisted

2.1. Klient – iga isik, kes liitub River Islandi lojaalsusprogrammiga.

2.2. Andmed – lojaalsusprogrammiga liitumisega seoses River Islandile teatavaks saanud Kliendi isikuandmed või muud Kliendiga seotud andmed;

2.3. Anonüümsed andmed – info, mis ei ole seostatav konkreetse Kliendiga, kuna Klienti identifitseeriv teave on andmetest kõrvaldatud;

3. River Island Andmete kaitse põhimõtted

3.1. River Island kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks River Island Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. River Island lähtub Andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest.

3.2. River Island peab Kliendi privaatsust ja Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Turvaalase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.

3.3. River Islandi töötajatele kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. River Islandi volitatud Andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise ning nad vastutavad Andmete kasutamise nõuete täitmise eest.

4. Andmete kogumine

4.1. River Island pakub Klientidele Lojaalsusprogrammi ja programmiga seotud pakkumisi. River Islandi poolt Kliendi kohta kogutav Andmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid Lojaalsusprogrammi osi kasutab, milliseid Andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses Andmeid Klient River Islandile sellel otstarbel edastab ning milliseid nõusolekuid Klient Andmete töötlemiseks River Islandile annab.

4.2. River Island kogub Andmeid järgmistel viisidel:

4.2.1. River Island saab Kliendilt Andmeid Lojaalsusprogrammiga liitumisel, uudiskirja tellimisel, vms seoses;

4.2.2. Andmed tekivad Kliendi poolt Lojaalsusprogrammi kasutamisel ning see on vajalik Lojaalsusprogrammi täitmiseks, Andmete töötlemise aluseks on Kliendi nõusolek;

5. Andmete kasutamine Lojaalsusprogrammi tagamiseks

5.1. Kliendi tuvastamiseks;

5.2. Kliendile Lojaalsusprogrammi soodustuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba info edastamiseks Kliendile);

5.3. Klientide paremaks teenindamiseks, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks;

6. Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil

Käesolevas punktis toodu kehtib enne 10.04.2018.a. Kliendiankeedis antud Nõusolekute kohta. Nimetatud kuupäevast alates antavate nõusolekute suhtes kehtib nõusoleku tekstis toodu.

6.1. Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine tähendab, et River Island kasutab Andmeid:

6.1.1. Kliendi Lojaalsusprogrammi jms kasutuseelistuste turunduslikuks analüüsiks, eesmärgiga selgitada välja Kliendi kasutusvajadused ning koostada selle alusel personaalseid pakkumisi (edaspidi: Andmete turunduslik kasutamine) ja;

6.1.2. Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga).

6.2. Klient on andnud, või tal on võimalik anda, River Islandile nõusolek Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saamiseks (edaspidi: Nõusolek) Lojaalsusprogrammiga liitumisel ja Kliendiankeedi täitmisel või muul viisil Kliendi Nõusolekut kinnitava tahtevalduse tegemisega (nt kinnitamisega e-posti teel jne).

6.3. Nõusoleku suhtes kehtivad Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise tingimused. River Island viitab Kliendilt Nõusoleku võtmisel Põhimõtetele ning Kliendil on võimalik Põhimõtetega tutvuda. Kliendil on õigus Nõusolekut mitte anda või võtta Nõusolek hiljem tagasi, teatades sellest River Islandile e-posti vahendusel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni või kuni Kliendiga sõlmitud Lepingu(te) kehtivuse lõppemiseni.

6.4. Kliendi Nõusoleku olemasolul kasutab River Island Andmeid turunduslikul eesmärgil alljärgnevaks:

6.4.1. Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks;

6.4.2. Kliendile kaupade ostmiseks personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste välja töötamiseks;

6.4.3. Kliendile kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel;

6.4.4. Andmete edastamiseks River Islandiga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele eesmärgiga pakkuda Kliendile eripakkumisi ühiselt või vastastikku;

6.5. River Island võib kasutada Nõusoleku alusel turunduslikul eesmärgil järgmisi Andmeid ja teavet:

6.5.1. Kliendi nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, eelistatud kontaktandmed (nt e-post, tavapost vms), postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, telefoninumber ja asukoha andmed;

6.5.2. Teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta;

6.5.3. Kaupade ostmist puudutav teave (nt kauba valdkond, hinnaklass, tarneinformatsioon jms);

6.5.4. Kliendi kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave kliendi huvialade, töö või õpingute jms kohta).

7. Personaalsete pakkumiste saatmine elektroonilisel teel

Käesolevas punktis toodu kehtib enne 10.04.2018.a. Kliendiankeedis antud Nõusolekute kohta. Nimetatud kuupäevast alates antavate nõusolekute suhtes kehtib nõusoleku tekstis toodu.

7.1. Kliendil on õigus igal ajal sõltumata sellest, et Klient on nõus enda Andmete turundusliku kasutamisega (vt p 6.2), keelata endale elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga) pakkumiste saatmine edastades vastava e-kirja allpool toodud kontakandmetel.

8. Andmete kasutamine volitatud töötlejate abil 

River Islandi (NL Fashion Eesti OU) volitatud kliendiandmete töötlejad 10.05.2019

Vastavalt River Island (NL Fashion Eesti OÜ) kliendiandmete töötlemise põhimõtetele avaldame kliendiandmete töötlejate nimekirja ja kontaktandmed.

Sendsmaily OÜ Kommunikatsiooniteenus, Paldiski mnt 29, 10612 Tallinn

info@smaily.com

Initiative OÜ Kommunikatsiooniteenus, Paldiski mnt 20, 10149 Tallinn

initiative@initiative.ee

+372 628 5070

AS Eesti Post (Omniva) Postiteenus, Pallasti 28, 10001 Tallinn

info@omniva.ee

+372 661 66169.

9. Andmete vastutav töötleja on River Island (NL Fashion Eesti OÜ), registrikoodiga 12529533, aadressiga Pärnu mnt 142, 11317 Tallinn.

10. River Island võib Õigusaktidest tulenevalt anda Andmete kasutamiseks õiguse ka volitatud töötlejatele. 

Volitatud töötlejad on River Islandi partnerid, kes tegelevad näiteks turunduspakkumiste edastamisega elektroonilisel teel. Volitatud töötleja omab õigust kasutada Andmeid üksnes River Islandi poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning River Islandiga selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel. Näiteks kasutab Mailbow OÜ sellise lepingu alusel Kliendi nime ja e-posti aadressi Kliendile turunduspakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks.

11. Kliendi õigused Andmete kasutamisega seoses

11.1. Kliendil on seoses tema Andmete töötlemisega õigus:

11.1.1. Saada River Islandilt teavet enda Andmete ja Andmete kasutamise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;

11.1.2. Nõuda River Islandilt Õigusaktis sätestatud juhtudel Andmete kasutamise lõpetamist ning Andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;

11.1.3. Nõustuda või keelata oma Andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt Põhimõtetes toodule;

11.1.4. Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole;

11.1.5. Nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.

12. River Islandi poole pöördumise võimalused

12.1. Klient saab pöörduda River Islandi poole Põhimõtetega või Kliendi Andmete töötlemisega seotud küsimustes järgmistel kontaktidel: telefoni teel numbril 650 4870 e-kirja teel aadressil riverisland@fifaa.ee.

Käesolev Andmete kasutamise põhimõtete versioon jõustub River Islandi ja kõikide Klientide suhtes 10.05.2019.a. River Islandil on õigus muuta Andmete kasutamise põhimõtteid ühepoolselt.