VANS Datu lietošanas principi

Vispārēji

 • Datu lietošanas principi (Principi) ir spēkā attiecībā uz VANS un ikvienu personu, kas pievienojas VANS lojalitātes programmai.
 • Principi nosaka to, kā VANS, saistībā ar piedāvājumu sniegšanu Klientam, var izmantot Klienta Datus, un sniedz informāciju par būtiskiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Datu lietošanu.
 • Principi ir Lojalitātes programmas neatņemama daļa. VANS norāda uz Principiem, noslēdzot lojalitātes programmas Līgumu ar Klientu, kā arī nodrošina Klientam iespēju iepazīties ar Principiem. Principi ir Līguma daļa, un VANS ir tiesības pieņemt, ka Klients ir informēts par Principiem.

Jēdzieni

 • Klients – ikviena persona, kas pievienojas VANS lojalitātes programmai.
 • Dati – Klienta personas dati, vai citi ar Klientu saistītie dati, kurus VANS ir uzzinājis saistībā ar pievienošanos lojalitātes programmai;
 • Anonīmi dati – informācija, kas nav sasaistāma ar konkrētu Klientu, jo Klientu identificējoša informācija no datiem ir dzēsta;

VANS Datu aizsardzības principi

 • VANS izmanto Datus Principos minētajā veidā un tikai ar to mērķi, kuram VANS Datus vāca, un šī mērķa izpildei nepieciešamajā apjomā. Izmantojot Datus, VANS vadās no personas datu aizsardzības likuma un citiem likumiem (turpmāk – Tiesību akti), kā arī labām biznesa paražām.
 • VANS Klienta privātumu un Datu aizsardzību uzskata par ļoti būtisku, Datu kopības, apstrādājamības un konfidencialitātes nodrošināšanai izmantojot nepieciešamos organizatoriskos, fiziskos un informāciju tehnoloģiju drošības līdzekļus. Šie līdzekļi aptver darbinieku, informācijas, IT infrastruktūras, uzņēmuma iekšējo un ārējo tīklu, kā arī biroja ēku un tehnisko iekārtu aizsardzību. Ar drošību saistītas darbības mērķis ir atbilstoša līmeņa piemērošana, risku samazināšana un draudu novēršana informācijas aizsargāšanas laikā.
 • Attiecībā uz VANS darbiniekiem ir spēkā Datu konfidencialitātes un aizsardzības prasības, kā arī viņi atbild par šo pienākumu izpildi. VANS pilnvarotajiem Datu apstrādātājiem ir pienākums attiecībā uz saviem darbiniekiem nodrošināt šo pašu noteikumu izpildi, kā arī viņi atbild par Datu lietošanas prasību izpildi.

Datu vākšana

 • VANS piedāvā Klientiem Lojalitātes programmu un ar programmu saistītus piedāvājumus. Līdz ar to VANS par Klientu savācamo Datu sastāvs ir atkarīgs no tā, kādas konkrētas Lojalitātes programmas daļas izmanto, kādus Datus to piedāvāšanai ir nepieciešams izmantot, kādā apjomā Klientus ar šo mērķi nosūta Datus VANS, kā arī, kādas piekrišanas Klients dod VANS Datu apstrādei.
 • VANS vāc Datus šādos veidos:
 • VANS saņem Datus no Klienta, Klientam pievienojoties Lojalitātes programmai, pasūtot jaunumus vai tml.;
 • Dati rodas, Klientam izmantojot Lojalitātes programmu, kā arī tas ir nepieciešams Lojalitātes programmas izpildei, Datu apstrādes pamatā ir Klienta piekrišana;