River Island datu lietošanas principi

1. Vispārēji

 1.1. Datu lietošanas principi (Principi) ir spēkā attiecībā uz River Island un ikvienu personu, kas pievienojas River Island lojalitātes programmai.

1.2. Principi nosaka to, kā River Island, saistībā ar piedāvājumu sniegšanu Klientam, var izmantot Klienta Datus, un sniedz informāciju par būtiskiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Datu lietošanu.

1.3. Principi ir Lojalitātes programmas neatņemama daļa. River Island norāda uz Principiem, noslēdzot lojalitātes programmas Līgumu ar Klientu, kā arī nodrošina Klientam iespēju iepazīties ar Principiem. Principi ir Līguma daļa, un River Island ir tiesības pieņemt, ka Klients ir informēts par Principiem.

 2. Jēdzieni

 2.1. Klients – ikviena persona, kas pievienojas River Island lojalitātes programmai.

2.2. Dati – Klienta personas dati, vai citi ar Klientu saistītie dati, kurus River Island ir uzzinājis saistībā ar pievienošanos lojalitātes programmai;

2.3. Anonīmi dati – informācija, kas nav sasaistāma ar konkrētu Klientu, jo Klientu identificējoša informācija no datiem ir dzēsta;

 3. River Island Datu aizsardzības principi

 3.1. River Island izmanto Datus Principos minētajā veidā un tikai ar to mērķi, kuram River Island Datus vāca, un šī mērķa izpildei nepieciešamajā apjomā. Izmantojot Datus, River Island vadās no personas datu aizsardzības likuma un citiem likumiem (turpmāk – Tiesību akti), kā arī labām biznesa paražām.

3.2. River Island Klienta privātumu un Datu aizsardzību uzskata par ļoti būtisku, Datu kopības, apstrādājamības un konfidencialitātes nodrošināšanai izmantojot nepieciešamos organizatoriskos, fiziskos un informāciju tehnoloģiju drošības līdzekļus. Šie līdzekļi aptver darbinieku, informācijas, IT infrastruktūras, uzņēmuma iekšējo un ārējo tīklu, kā arī biroja ēku un tehnisko iekārtu aizsardzību. Ar drošību saistītas darbības mērķis ir atbilstoša līmeņa piemērošana, risku samazināšana un draudu novēršana informācijas aizsargāšanas laikā.

3.3. Attiecībā uz River Island darbiniekiem ir spēkā Datu konfidencialitātes un aizsardzības prasības, kā arī viņi atbild par šo pienākumu izpildi. River Island pilnvarotajiem Datu apstrādātājiem ir pienākums attiecībā uz saviem darbiniekiem nodrošināt šo pašu noteikumu izpildi, kā arī viņi atbild par Datu lietošanas prasību izpildi.

 4. Datu vākšana

 4.1. River Island piedāvā Klientiem Lojalitātes programmu un ar programmu saistītus piedāvājumus. Līdz ar to River Island par Klientu savācamo Datu sastāvs ir atkarīgs no tā, kādas konkrētas Lojalitātes programmas daļas izmanto, kādus Datus to piedāvāšanai ir nepieciešams izmantot, kādā apjomā Klientus ar šo mērķi nosūta Datus River Island, kā arī, kādas piekrišanas Klients dod River Island Datu apstrādei.

4.2. River Island vāc Datus šādos veidos:

4.2.1. River Island saņem Datus no Klienta, Klientam pievienojoties Lojalitātes programmai, pasūtot jaunumus vai tml.;

4.2.2. Dati rodas, Klientam izmantojot Lojalitātes programmu, kā arī tas ir nepieciešams Lojalitātes programmas izpildei, Datu apstrādes pamatā ir Klienta piekrišana;

 5. Datu izmantošana Lojalitātes programmas nodrošināšanai

 5.1. Klienta identificēšanai;

5.2. Lojalitātes programmas atlaižu piešķiršanai Klientam vai preces pārdošanai nepieciešamo darbību veikšanai (t. sk. Pakalpojumu un/vai preču pārdošanai un piegādei, kā arī informācijas par Pakalpojumiem un precēm nosūtīšanai Klientam);

5.3. Klientu labākai apkalpošanai, lietošanas aktivitātes vai klienta apmierinātības mērīšanai, kā arī Pakalpojumu un komercdarbības attīstīšanai;

 6. Datu izmantošana ar mārketinga mērķi

Šajā punktā minētais ir spēkā pirms 10.04.2018. g. Klienta anketā sniegtajām Piekrišanām.

Sākot ar minēto datumu sniedzamajām piekrišanām spēkā ir piekrišanas tekstā minētais.

6.1. Izmantošana ar datu mārketinga mērķi nozīmē, ka River Island izmanto Datus:

6.1.1. Klienta Lojalitātes programmas u. tml. lietošanas izvēļu analīzei mārketingam, ar mērķi noskaidrot Klienta lietošanas vajadzības, kā arī uz tā pamata sastādīt individuālus piedāvājumus (turpmāk – Datu izmantošana mārketingam) un;

6.1.2. Individuālu piedāvājumu nosūtīšanai Klientam elektroniskā ceļā (piem., ar e-pastu, SMS vai MMS).

6.2. Klients ir sniedzis, vai viņam ir iespējams sniegt River Island piekrišanu Datu izmantošanai ar mārketinga mērķi un individuālu piedāvājumu saņemšanai (turpmāk – Piekrišana), pievienojoties Lojalitātes programmai un aizpildot Klienta anketu, vai citā veidā sniedzot gribu apstiprinošu Klienta Piekrišanu (piem., apstiprinot ar e-pastu u. tml.).

6.3. Attiecībā uz Piekrišanu spēkā ir Principos minētie Datu lietošanas noteikumi. River Island norāda uz Principiem, ņemot Klienta Piekrišanu, kā arī Klientam ir iespēja iepazīties ar Principiem. Klientam ir tiesības nesniegt Piekrišanu vai vēlāk atsaukt Piekrišanu, paziņojot par to River Island ar e-pasta starpniecību. Piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukšanai vai līdz brīdim, kad beidzas ar Klientu noslēgtais(-ie) Līgums(-i).

6.4. Ja ir Klienta Piekrišana, River Island Datus izmanto ar mārketinga mērķi, lai:

6.4.1. noskaidrotu Klienta vēlmes, izvēles un vajadzības;

6.4.2. izstrādātu individuālus tiešā mārketinga, akciju un atlaižu piedāvājumus Klientam preču pirkšanai;

6.4.3. individuālu preču tiešā mārketinga, akciju un atlaižu piedāvājumu elektroniskai nosūtīšanai Klientam;

6.4.4. Datu nosūtīšanai uzņēmumiem, kas ietilpst vienā koncernā ar River Island, ar mērķi piedāvāt Klientam īpašos piedāvājumus kopīgi vai savstarpēji;

6.5. River Island uz Piekrišanas pamata ar mārketinga mērķi var izmantot šādus Datus un informāciju:

6.5.1. Klienta vārds, dzimšanas datums, personas kods, saziņas valoda, vēlamā kontaktinformācija (piem., e-pasts, parastais pasts v. tml.), pasta adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, tālruņa numurs un atrašanās vietas dati;

6.5.2. Informācija par Klienta ietilpšanu segmentā;

6.5.3. Informācija par Preču pirkšanu (piem., preces nozare, cenu klase, piegādes informācija u. tml.);

6.5.4. Publiskajās datu bāzēs vai internetā publicētie dati par Klientu (piem., informācija par klienta interešu jomām, darbu vai mācībām u. tml.).

 7. Individuālu piedāvājumu elektroniska nosūtīšana

Šajā punktā minētais ir spēkā pirms 10.04.2018. g. Klienta anketā sniegtajām Piekrišanām.
Sākot ar minēto datumu sniedzamajām piekrišanām spēkā ir piekrišanas tekstā minētais.

 7.1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā, neatkarīgi no tā, ka Klients piekrīt savu Datu izmantošanai mārketingam (sk. 6.2 p.), aizliegt sūtīt sev piedāvājumus elektroniski (piem., ar e-pastu, SMS vai MMS), nosūtot atbilstošu e-vēstuli uz zemāk minēto kontaktinformāciju.

8. Datu izmantošana ar pilnvarotu apstrādātāju palīdzību

 9. Datu atbildīgais apstrādātājs ir River Island (NL Fashion Eesti OU). Pilnvarotie klientu datu apstrādātāji 10.05.2019. Saskaņā ar River Island (NL Fashion Eesti OU) klientu datu apstrādes principiem, atklājam klientu datu apstrādātāju sarakstu un kontaktdatus.

Mailbow OU Klientu apkalpošanas dienests, Parnu mnt 160, 11317 Tallina

support@mailbow.net

+372 666 7666

Initiative OU Klientu apkalpošanas dienests, Paldiski mnt 20, 10149 Tallina

initiative@initiative.ee

AS Eesti Post (Omniva) Pasta pakalpojumi, Pallasti 28, 10001 Tallina

info@omniva.ee

+372661 66169

Datu atbildīgais apstrādātājs ir River Island (NL Fashion Eesti OU), reģistra kods 12529533, adrese Parnu mnt 142, 11317, Tallina.

 10. River Island, izrietot no Tiesību aktiem, var nodot tiesības izmantot Datus arī pilnvarotiem apstrādātājiem. Pilnvarotie apstrādātāji ir River Island partneri, kas nodarbojas, piemēram, ar elektronisku mārketinga piedāvājumu nosūtīšanu. Pilnvarotajam apstrādātājam ir tiesības izmantot Datus tikai River Island pieteikto konkrēto darbību veikšanai, kā arī uz ar River Island šim nolūkam noslēgta līguma, kas satur konfidencialitātes prasību, pamata. Piemēram, Mailbow OÜ uz šāda līguma pamata izmanto Klienta vārdu un e-pasta adresi, lai sūtītu Klientam mārketinga piedāvājumus un jaunumus.

 11. Klienta tiesības saistībā ar Datu lietošanu

 11.1. Klientam saistībā ar viņa Datu lietošanu ir tiesības:

11.1.1. Saņemt no River Island informāciju par saviem Datiem un Datu lietošanu Tiesību aktā minētajā kārtībā un apjomā;

11.1.2. Tiesību aktā minētajos gadījumos pieprasīt no River Island Datu lietošanas izbeigšanu un Datu labošanu, slēgšanu un dzēšanu;

11.1.3. Piekrist vai aizliegt savu Datu lietošanu tiešajam mārketingam vai ar mārketinga mērķi atbilstoši Principos minētajam;

11.1.4. Ja tiek pārkāptas viņa tiesības, vērsties Datu aizsardzības Inspekcijā un tiesā;

11.1.5. Uz saistību tiesību likumā minētā pamata un kārtībā pieprasīt viņa tiesību pārkāpšanas rezultātā radītā tiešā mantiskā kaitējuma atlīdzināšanu.

12. Iespējas vērsties pie River Island

12.1. Klients var vērsties pie River Island ar jautājumiem, kas saistīti ar Principiem vai Klienta Datu apstrādi, izmantojot šādu kontaktinformāciju: pa tālruni, numurs 650 4870, un rakstot e-pastu uz adresi riverisland@fifaa.lv.

Šī Datu lietošanas principu versija attiecībā uz River Island un visiem Klientiem stājas spēkā 10.05.2019. g. River Island ir tiesības vienpusēji grozīt Datu lietošanas principus.